Porodično pravo je skup pravnih normi kojima se regulišu odnosi između lica povezanih nekom od pravno relevantnih činjenica, kao što su brak, vanbračna zajednica, srodstvo ili starateljstvo. Naša advokatska kancelarija pruža sve vrste usluga samostalne, nezavisne i stručne pravne pomoći u vezi sa porodičnopravnim odnosima, a naročito usluge pravne pomoći:

  • Zastupanja klijenata u brakorazvodnim parnicama i postupcima za sporazumni razvod braka,
  • Zastupanja i zaštite prava i pravnih interesa klijenata u postupcima radi davanja izdržavanja,
  • Zastupanja i zaštite prava i pravnih interesa klijenata u postupcima radi izricanja mera zaštite od nasilja u porodici,
  • Zastupanja i zaštite prava i pravnih interesa klijenata u postupcima u vezi sa vršenjem roditeljskog prava, poveravanjem deteta na čuvanje i vaspitanje, postupka uređenja održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljom sa kojim ne živi, patirnitetskim i maternitetskim sporovima
  • Zastupanja i zaštite prava i pravnih interesa klijenata u drugim porodičnopravnim stvarima.